Λύση Κυπριακού η άποψη μου

Λύση Κυπριακού η άποψη μου

English text follows

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τις προσωπικές απόψεις για την ριζική συνταγματική αναθεώρηση. Αποτελεί δηλαδή τις προσωπικές απόψεις για τι πρέπει να περιλαμβάνει η συμφωνία λύσης. Ο στόχος αυτής της άποψης είναι περάν της επανένωσης η δημιουργία συνθηκών ισομέρους ανάπτυξης.
Σε αριθμό προνόων υπάρχουν επίσης σημειώσεις για σκοπούς διευκρινίσεων.
Πρόνοιες
1. Επιστροφή Μόρφου υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση.
2. Μετεγκατάσταση των σημερινών κατοίκων της Μόρφου στην Λεύκα
3. Ανακήρυξη της Λεμεσού και της Λεύκας ως πρωτεύουσες των 2 ομόσπονδων περιοχών
4. Κατασκευή του περιφερικού αυτοκινητοδρόμου της Λευκωσίας στα πρότυπα του Μ25 του Λονδίνου
5. Κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας- Λεύκας με προοπτική να καταλήξει στην Πόλη Χρυσοχόους
6. Ύπαρξη 2 νομοθετικών σωμάτων. Την βουλή των αντιπρόσωπων και την βουλή των κοινοτήτων
7. Η βουλή των αντιπρόσωπων αποτελείτε από τους εκπρόσωπους 45 ελληνοκυπριακών και 15 τουρκοκύπριων μονοεδρικών εκλογικών περιφέρων (Δες σημειώσεις 1 και 2)
8. Η βουλή των κοινοτήτων αποτελείτε από 20 αντιπρόσωπους από κάθε κοινότητα με το σύστημα της Απλής αναλογικής (Σημείωση 3)
9. Ο πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος προέρχονται από διαφορετικές κοινότητες και εκλέγονται από τον λαό με κοινό ψηφοδέλτιο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μονό όσοι έχουν κατοχυρώσει σημαντική επιρροή στην κοινότητα τους. Αυτοί είναι τα μέλη των 2 νομοθετικών σωμάτων και όσοι το κατοχυρώσουν με εναλλακτική διαδικασία δηλαδή συλλογή υπογράφων. (Σημείωση 4)
10. Το υπουργικό συμβούλιο απαρτίζεται από 8 Ε/Κ και 4 Τ/Κ συμπεριλαμβανόμενου του Πρωθυπουργού και του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης από την βουλή των Αντιπρόσωπων όταν όλα τα μέλη της είναι μέλη ενός εκ των 2 νομοθετικών σωμάτων. Για την συμμέτοχη στην κυβέρνηση μη κοινοβουλευτικών απαιτείτε ψήφος εμπιστοσύνης και από την βουλή των κοινοτήτων. (Σημείωση 5)
11. Από τις 5 πιο ψηλές θέσεις του κράτους οι 2 θα είναι Τ/Κ. Οι θέσεις αυτές είναι Πρόεδρος, Πρωθυπουργός, Πρόεδροι Βουλών και επίτροπος ΕΕ. (Σημείωση 6)
12. Περιουσιακό. Η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ χρήστη και ιδιοκτήτη ενός ακινήτου υπερτερεί οποιασδήποτε προνοίας της τελικής συμφωνίας που άφορα το συγκεκριμένο ακίνητο.
13. Ο χώρος του παλαιού αεροδρόμιου Λευκωσίας κηρύσσεται σε χώρο αποκλειστικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. (Σημείωση 7)
14 οποιεσδήποτε μεταβατικες ρυθμίσεις βασίζονται στις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδινου

Σημειώσεις
1. Μονοεδρικά εκλογικά συστήματα υπάρχουν σε σοβαρές χώρες του κόσμου. Αυτά έχουν 3 διαφορετικές μορφές. Απλή πλειοψηφία – ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο (όπως στην εκλογή δημαρχών στην Κύπρο) , Απολυτή πλειοψηφία με 2 γύρους – Γαλιά (όπως στις προεδρικές εκλογές) και Εναλλακτική ψήφος – Αυστραλία (όπως στην εκλογή πρυτανικών αρχών). Κατά την άποψη μου ιδανικότερη μέθοδος στην Κύπρο είναι η τελευταία.
2. Η 45η έδρα της Ε/Κ μπορεί να εκπροσωπείτε από 2 άτομα με μίση ψήφο έκαστος για σκοπούς εκπροσώπησης της Μαρτιάτικης και Αρμένικης κοινότητας αν αυτό θεωρηθεί ικανοποιητικό από τις 2 μειονότητες.
3. Προκρίνεται η χρήση της Μεθόδου D'Hondt όπως στην Ισλανδία ή της μόνης μεταφερόμενης ψήφου (Αυστραλία και Ιρλανδία).
4. Σε διαφορά εκλογικά συστήματα υπάρχουν πρόνοιες για συμπερίληψη στο ψηφοδέλτιο. Η πρόνοια για εν ενεργεία βουλευτές υπάρχει στην Ιρλανδία. Πρόσβαση μέσω εναλλακτικής διαδικασίας μέσω συλλογής υπογράφων υπάρχει στις ΗΠΑ.
5. Πρόνοιες σταθερού αριθμού υπουργών καθώς επίσης απαίτηση να είναι Βουλευτές οι υπουργοί υπάρχει στην Ιρλανδία.
6. Στις προεδρικές εκλογές ο ψηφοφόρος εκλεγεί συνδυασμό που έχει είτε Ε/Κ πρόεδρο είτε Τ/Κ πρόεδρο είτε εκ περιτροπής των 2 κάποιας μορφής που θα γνωρίζει στην εκλογή. Αυτό καθορίζει και πως οι αρχές (ουσιαστικά τα 2 κοινοβούλια) θα κατανέμουν τις άλλες 4 θέσεις.
7. Ουσιαστικά τεχνολογικό πάρκο plus.

This article presents my personal opinion for the radical revision of the constitution. This means my personal view for the solution of Cyprus problem. The aim of these view is not only the reunification of the island bus also the construction of conditions for equal party growth.
In a number of points there are also notes for declarations.
Points
1. Return of Morphou to Greek Cypriot.
2. Relocation of current residents of Morphou to Lefka
3. Declare of Limassol and Lefka as the capitals of the 2 federal states
4. Construction of Nicosia orbital road like Londons M25
5. Construction of Motorway Nicosia Lefka with provision to reach Polis Chrysohous
6. There will be 2 parliaments. House of Representatives and house of communities
7. In house of representatives there will be the representatives of 45 G/C and 15 T/C single member consistencies. (see Note 1 and 2)
8. In house of communities there will be 20 members each using proportional representative method. (See Note 3)
9. The president and vice president elected from the same ballot. Requirement for ballot access will either MP or from alternative procedure i.e signature collection
10. The cabinet includes 8 G/C and 4 T/C. This includes prime minister and vice president of the government. All members of the cabinet must be MP in case that only House of Representatives gives its approval for the government. In case on non-parliamentary member of cabinet government need approval also from house of communities
11. .From the 5 most important position named president, prime minister, presidents of parliaments and European conditioner 2 are go to T/C
12. Any agreement between owner and user of property is hierarchical more important from any agreement of the leaders for tha particular property.
13. The old airport of Nicosia will be declared as a location for academic and research activities
14 Any transitional arrangements are based on Zirich London agreements

Notes
1. Single member constituencies systems appears in various serious countries. There are 3 models. First past the post, UK and USA (like election of mayors in Cyprus). Absolute majority system , France ( like presidential election) and Alternative Vote – Australia (like Rector election). My opinion the best option for Cyprus is the last one.
2. The 45th parliamentary seat can me represented by 2 people with half vote each. Each one representing the Maronites and Armenian minorities.
3. Best option is either D'Hondt method ( like Iceland) or Single Transferable vote (like Australia and Ireland)
4. In a lot of election systems there are articles for ballot access. Articles for only MP to be run as presidential office appears in Ireland. Articles for alternative methods for ballot access like collection of signatures appears in USA states.
5. Articles for constant number of Cabinet members and to be only MPs appears in Ireland.
6. In presidential election a ticket with G/C or T/C or rotation form of president is elected. This indicates the way that the other 4 places are allocated.
7. Meaning Technology park plus.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.